Copyright (C) Shibayama laboratory all right reserved.

OB · OG members

  Toshihiko Nishida(D; DC1) 

  Takuro Matsunaga(D; DC2) 

  Yusaku Nomoto(M) 

  Takuya Suzuki(D) 

  Asumi Sugiura(M) 

  Noboru Osaka(D; DC2) 

  Shyamal Kundu Kumar(PD) 

  Hitoshi Endo(PD, staff) 

  Norihiro Inomoto(M) 

  Satoshi Okabe(D) 

  Syo Miyazaki(M) 

  Takeshi Kano(PD) 

  Michihiro Nagao(staff) 

  Ryoko Suda(M) 

  Nasimova Irina(PD) 

  Lucille V. Abad(PD) 

  Koji Isono(M) 

  Chieko Fuse(M) 

  Naoki Masui(D) 

  Shinichi Takada(D)

  Hanako Asai(D)

  Hiroki Hosono(M) 

  Takashi Hiroi(M; DC1) 

  Takumi Kusano(D; DC2)

  Jyunji Matsuoka(M) 

  Saki Tochioka(M)

  Yuya Okazumi(M) 

  Kei Hashimoto(D)